BACK TO SCHOOL
-40%
НА 1 год РЕГИСТРАЦИЯ и ПРОДЛЕНИЕ
акции не могут быть объединены

Лучшие предложения акций из 150 стран

Более 100 000 довольных пользователей

Предложения дешевле до 90% от начальной цены

Прямой контакт с торговыми посредниками и оптовиками

Regulamin usługi tłumaczenia wiadomości pomiędzy użytkownikami

§1 Postanowienia ogólne

 1. Zleceniobiorca - Merkandi LTD, zwany dalej Merkandi, z siedzibą w Anglii, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Zleceniodawca - przedsiębiorca lub osoba prywatna, zlecająca usługę tłumaczenia wiadomości pomiędzy użytkownikami.
 3. Usługa tłumaczenia wiadomości pomiędzy użytkownikami - zwana dalej usługą, polega na tłumaczeniu każdej przychodzącej i wychodzącej wiadomości e-mail wysłanej przez system Merkandi na język adresatów wiadomośći. Usługa jest świadczona przez Zleceniobiorcę.
 4. Koszt usługi - kwota, jaką Zleceniodawca musi zapłacić w celu realizacji usługi tłumaczenia wiadomości pomiędzy użytkownikami.

 

§2 Zakres świadczonej usługi

 1. Zleceniodawca składa zamówienie na usługę tłumaczenia wiadomości pomiędzy użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej Merkandi. Koszt usługi jest przedstawiony na stronie zamówienia usługi i dotyczy bezterminowego tłumaczenia wiadomości e-mail wychodzących i przychodzących do Zleceniodawcy na język natywny obu kontaktujących się ze sobą stron.
 2. Po opłaceniu usługi zamówionej przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca otrzymuje wiadomość potwierdzającą aktywację usługi. Od tego momentu, usługa jest aktywna i wszystkie wiadomości są tłumaczone do 3 godzin od ich wysłania bądź otrzymania.
 3. Zleceniobiorca, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu tłumaczenia wiadomości do 72 godzin. W takim przypadku, Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu.
 4. Zleceniobiorca określa, że w przypadku braku tłumaczenia wiadomości, Zleceniodawca niezwłocznie poinformuje go o tym fakcie. W takim przypadku, Zleceniobiorca ma 72 godziny na dostarczenie tłumaczenie i rozwiązanie problemu. Jeżeli w określonym terminie Zleceniobiorca nie jest w stanie rozwiązać problemu, Zleceniodawca ma prawo żądania zwrotu pieniędzy za zakupioną usługę. Zwrot następuje w tej samej formie co płatność dokonana za usługę przez Zleceniodawcę. W przypadku braku możliwości dokonania takiego zwrotu, Zleceniobiorca skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem ustalenia innej formy zwrotu.
 5. Usługa działa w sposób zupełnie automatyczny, bez udziału Zleceniodawcy.
 6. Zleceniodawca ma prawo żądania wyłączenia usługi na dowolny okres i jej reaktywacji w dowolnym momencie. 
 7. Usługa tłumaczenia wiadomości tłumaczy wiadomości z dowolnego języka na język odbiorcy wiadomości.
 8. Zleceniobiorca korzysta z systemów tłumaczeń automatycznych do oferowania usługi, tłumaczenia nie są wykonywane przez wyspecjalizowane osoby.
 9. W przypadku krótkich wiadomości i/lub zawierających liczne błędy składniowe, ortograficzne, gramatyczne czy stylistyczne, tłumaczenie może nie być możliwe. W takich przypadkach Zleceniodawca nie bierze odpowiedzialności za brak dostarczonej usługi.
 10. Usługa działa od momentu jej zakupu. Wiadomości, które zostały wymienione przed jej zakupem nie zostaną przetłumaczone.
 11. Usługa jest dostępna do wykorzystania przez nieograniczony czas z zastrzeżeniem, że jej wykorzystanie jest możliwie wyłącznie w momencie, gdy Zleceniodawca posiada aktywne konto na platformie Merkandi oraz posiada aktywną opcję sprzedaży.

 

§3 Zwroty

 1. Zleceniodawca ma możliwość otrzymania zwrotu opłaty za wykonaną usługę w ciągu 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi. Po upływie 100 dni kalendarzowych od dnia zamówienia usługi Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot.
 2. Warunkiem zwrotu jest brak rozpoczęcia wykonywania usługi. W momencie uzupełnienia formularza usługi, prawo do zwrotu przestaje obowiązywać z wyjątkiem sytuacji zawartej w pkt. 6 §2 oraz pkt. 1, 2 i 3 §4.
 3. Aby otrzymać zwrot, Zleceniodawca powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi, którego dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. 

 

§4 Reklamacje

Zleceniobiorca umożliwia wszczęcie postępowania reklamacyjnego w następujących przypadkach:

 1. Usługa nie została zrealizowana w deklarowanym terminie, Zleceniodawca zgłosił błąd Zleceniobiorcy a ten nie został naprawiony w zadeklarowanym terminie

W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Merkandi. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce kontakt na stronie internetowej: https://merkandi.pl/contact. W treści zgłoszenia reklamacyjnego, Zleceniodawca zobowiązany jest podać swoje pełne dane, dane kontaktowe, numer opłaconej faktury, oraz wskazać co najmniej jeden z wyżej wymienionych przypadków, uzasadniających wszczęcie postępowania reklamacyjnego przez Merkandi.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 

§5 Odpowiedzialność

Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie za dostarczenie tłumaczeń wiadomości. Zleceniobiorca udostępnia również tekst źródłowy wiadomości, aby Zleceniodawca mógł się z nim zapoznać. Ponieważ wiadomości są tłumaczone przez systemy zautomatyzowane, Zleceniobiorca nie może odpowiadać za poprawność tłumaczeń, a co za tym idzie, za skutki powstałe w skutek decyzji podejmowanych na ich podstawie. 


§6 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Handlowe Merkandi oraz odpowiednie akty prawne.

Бесплатный NEWSLETTER Merkandi

Ежедневные уведомления о новых продуктах и новостях на сайте Merkandi.